نوشته‌ها

بررسی عوامل موثر بر صنعت پوشاک
,

بررسی عوامل موثر بر صنعت پوشاک

بررسی عوامل موثر بر صنعت پوشاک عوامل محیطی مؤثر بر صنعت پوشاک عواملی هستند که در خارج از شرکت های کوچک و رقبای آنها قرار دارند. صاحبان مشاغل کنترل این عوامل بیرونی کمتری دارند و تأثیر آنها در تغییر آنها حداقل است. در عوض ، شرکت های کوچک باید…